Rajd Rowerowy - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rajd Rowerowy

Data publikacji 27.06.2016

zaproszenie_na_rajd_rowerowy2Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie zaprasza Seniorów i Młodzież oraz chętnych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym pod nazwą: "Jeździmy bo lubimy". Rajd odbędzie się w dniu 17 lipca 2016r. na trasie Grabów nad Prosną - Jelenie - Grabów nad Prosną. 

 

 

 

 

 

 

Osoby chętne proszone są o dokonywanie

zgłoszeń telefonicznych

pod numerem telefonu 531-936-236 lub 62 732-42-30

lub osobiście

(sierż. sztab. Magdalena Hańdziuk)

do dnia 10.07.2016 roku

Ilość miejsc ograniczona

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin rajdu rowerowego:

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

pod hasłem „Jeździmy bo lubimy”


 1. Cel rajdu:

 1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia dla seniorów, a także dla dzieci i młodzieży

 1. Organizator rajdu:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 27

Termin rajdu: 17.07.2016 r. (niedziela)

 1. Organizacja rajdu:

 1. Zbiórka Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie n/Prosną, godz. 09:45

Trasa rajdu (ok. 15 km w jedną stronę):

 1. Start godz. 10:00

 2. Przejazd trasą: Grabów n/Prosną – Jaźwiny - Kraszewice – Jelenie

 3. Przystanek i posiłek w Wigwamie w miejscowości Jelenie

 4. Przejazd trasą: Jelenie – Kraszewice – Jaźwiny – Grabów n/Prosną

 5. Zakończenie – parking przy Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie n/Prosną

 1. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

 3. Warunkiem udziału w rajdzie jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie uczestnika (wraz z podaniem danych osobowych i numeru telefonu kontaktowego) do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie (pokój nr 34) do dnia 10.07.2016 roku.

 4. Osoby niepełnoletnie do lat 10 mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką osoby dorosłej, natomiast osoby posiadające kartę rowerową za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom rajdu.

 6. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

 2. Poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania innych przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym w tym ruchu pojazdów, rowerów i poruszania się w kolumnie.

 3. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

 4. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie według uznania kasku ochronnego. Uczestnicy rajdu ubierają obowiązkowo otrzymane od organizatorów kamizelki odblaskowe.

 6. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. Każdą kolumnę prowadzi przedstawiciel organizatora. Zakazuje się wyprzedzania prowadzonego kolumnę przed uczestników rajdu.

 7. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

 8. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

 9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
  do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

 10. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

 11. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 12. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. Postoje organizowane będą wg potrzeb uczestników rajdu. W przypadku pilnej konieczności postoju należy zgłosić to przedstawicielowi organizatora jadącego w kolumnie.

 13. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

 14. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 15. W przypadku chęci zakończenia jazdy podczas rajdu, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym przedstawiciela organizatora znajdującego się w kolumnie.

Uwaga: ubranie dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

 1. Na trasie zabrania się:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 3. niszczenia przyrody,

 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

 5. głośnego zachowywania się,

 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 1. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
  i za szkody wyrządzone przez uczestników,

 3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci ambulansu pogotowia ratunkowego oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych.

 5. Organizator nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku awarii roweru.

 6. Organizator w trakcie trwania rajdu zapewnia napoje w postaci wody mineralnej oraz przekąskę w postaci drożdżówki, a także poczęstunek na zaplanowanym przystanku w miejscowości Jelenie.

 1. Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach

 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 4. Dojazd na miejsce startu oraz powrót z miejsca zakończenia rajdu do miejsca zamieszkania zapewniają sobie uczestnicy we własnym zakresie.


 

Organizator Rajdu pod nazwą „Jeździmy bo lubimy”

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie