Realizacje wniosków z debaty

Realizacja postulatów z debaty społecznej z dnia 10.09.2015r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w dniu 10 września 2015 roku zorganizowała debatę społeczną pod hasłem "DECYDUJEMY WSPÓLNIE". Podczas spotkania mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego poruszyli następujące zagadnienia, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

L.P.

ZAGADNIENIA

SPOSóB REALIZACJI

STAN REALIZACJI

 

1.

Rosnące wzdłuż dróg wojewódzkich, szczególnie drogi W-450 w miejscowości Doruchów drzewa, które ze względu na swój stan – w szczególności podczas burz przechodzących nad tym ternem zagrażają bezpieczeństwu poruszających się osób i pojazdów tymi drogami. Także drzewa rosnące w obrębie krzyżowań drogi W-450 z innymi drogami i ulicami stanowią poważne utrudnienia dla kierujących pojazdami w znaczny sposób ograniczając widoczność na skrzyżowaniach.

Pismo do:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu

insp. Rafała Batkowskiego

(wysłane w dniu 22.09.2015r.)

W odpowiedzi:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14.12.2015r.
:

  • wniosek o wycinkę drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Doruchów, które ze względu na stan zagrożenia bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego do Gminy Doruchów złożono trzy wnioski o wycinkę 52 szt. drzew (topole i jesiony), co zostało uwzględnione w planie wycinki, natomiast w październiku 2015r. zostały rozstrzygnięte przetargi na pielęgnację drzew (970 szt.) i krzewów przydrożnych

2.


 


 


 


 


 


 

 

Brak ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich będących drogami prowadzącymi w szczególności do Ostrzeszowa jako centralnego miasta powiat, ale także brak ciągów pieszo-rowerowych w obrębie gminy Doruchów pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Doruchowie.

 


 

 

Brak ciągu pieszo-rowerowego na drodze W-444 w Ostrzeszowie na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Cichą do oczyszczalni ścieków. Na tym odcinku brak jest poboczy, którymi mogliby przemieszczać się piesi.

Pismo do:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu

insp. Rafała Batkowskiego

(wysłane w dniu 22.09.2015r.)

 

W odpowiedzi:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14.12.2015r.
:

  • w sprawie budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich prowadzących do Ostrzeszowa oraz na terenie gminy Doruchów – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku od m. Ostrzeszów ul. Kościuszki do m. Rojów ujęta jest w II edycji programu "Likwidacja zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży", którego realizacja planowana jest do roku 2020. Zaznaczyć należy, że określenie terminy realizacji tego zadania możliwe będzie dopiero po wprowadzeniu ww. programu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego.

    Ponadto w rejestrze potrzeb z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminę Ostrzeszów ujęte są zadania chodnikowe w miejscowościach: Ostrzeszów ul. Piastowska (droga woj. nr 444), Szklarka Myślniewska (droga woj. nr 444), Szklarka Przygodzicka (droga woj. nr 444), Ostrzeszów, ul. Grabowska (droga woj. nr 449). Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 450 przebiegającej przez gminę Doruchów w ww. rejestrze ujęte są budowy ścieżek pieszo-rowerowych na odcinkach Doruchów – Stara Kuźnica oraz Doruchów – Zalesie.

    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów ujęta jest na liście zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednakże w związku z tym, iż łączna wartość zadań ujętych na liście znacznie przewyższa realną kwotę dofinansowania możliwą do uzyskania, nie można określić, które inwestycje będą realizowane. W przypadku przyjęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 444 do realizacji zostaną wzięte pod uwagę budowy chodników bądź ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż tej drogi, tj. w m. Ostrzeszów ul. Piastowska, w m. Szklarka Myślniewska, w m. Szklarka Przygodzicka

3.

Zamontowanie sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na drodze W-449 w miejscowości Kobyla Góra – wjazd od strony Sycowa celem spowolnienia ruchu pojazdów wjeżdżających do miejscowości. Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się być przebudowa drogi i zaprojektowanie wysepki, która wymuszałaby na kierujących spowolnienie ruchu pojazdów.

Pismo do:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu

insp. Rafała Batkowskiego

(wysłane w dniu 22.09.2015r.)


 

W odpowiedzi:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14.12.2015r.
:

  • Gmina Kobyla Góra zgłosiła w sierpniu 2015r. wniosek o montaż sygnalizacji świetlnej z detekcją prędkości na drodze wojewódzkiej nr 449 wjazd do Kobylej Góry od m. Syców. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie przychylił się do wniosku, gdyż zaprzestał instalacji na sygnalizacjach wzbudzanych detekcji radarowej z uwagi na nieskuteczność metody ograniczania prędkości (niektórzy kierowcy, w przypadku nieobecności pieszych, przejeżdżają przez przejście mimo czerwonego świata). Ponadto z otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie danych ze statystyki wypadków za lata 2012-2015 nie wynika, aby na przedmiotowym odcinku miały miejsca zdarzenia drogowe. Wniosek o budowę pojedynczej "szykany" fizyczne wymuszającej redukcję prędkości nie jest brany pod uwagę, z uwagi na to, że efekt spowolnienia byłby punktowy, a tym samym niewystarczający, aby realnie zmniejszyła się prędkość pojazdów (wlot drogi woj. nr 449 do m. Kobyla Góra znajduje się nadługim odcinku prostym).