Statut Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie - Stowarzyszenie - KPP Ostrzeszów

Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie

stowarzyszenie

STATUT  STOWARZYSZENIA 

 „BEZPIECZNY POWIAT”   

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „BEZPIECZNY POWIAT”, a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 

 § 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego.Siedzibą stowarzyszenia jest Ostrzeszów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3 

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a ponadto może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 § 5 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 § 6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 § 7

Stowarzyszeniu zabrania się:

 a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,b)      przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

 § 8

Celem Stowarzyszenia jest: 1.        kształtowanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego,2.        promowanie działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego,3.        wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa,4.        integrowanie organizacji pozarządowych, których celem jest bezpieczeństwo publiczne,5.        pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,6.        promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami,7.        pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego,8.        finansowanie zakupu środków transportowych i łączności, sprzętu elektronicznego oraz innych zakupów na funkcjonowanie instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, itp.

§ 9 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 1)       współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,2)       współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego,3)       pomoc w zdobywaniu funduszy instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego,4)       prowadzenie działalności informacyjnej i  promocyjnej służącej realizacji celów statutowych,5)       ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową.  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE   PRAWA  I  OBOWI¡ZKI 

§ 10 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11

 Stowarzyszenie posiada członków:a)   zwyczajnych,b)   wspierających,c)   honorowych.

§ 12 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklaracjęczłonkowską na piśmie. 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

   § 14 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 § 15 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  

§ 16 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 § 17 

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

§ 18  

Członkowie zwyczajni mają prawo:1.  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,2.  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,3.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,4.  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 19 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:1.  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,2.  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,3.  regularnego opłacania składek. 

§ 20 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 § 22 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 23 

Utrata członkostwa następuje na skutek:1.  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,2.  wykluczenia przez Zarząd:a)  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,b)  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,c)  z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,d)  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia3.  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,4.  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,5.  skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.  

§24 

 

 

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA 

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:1.  Walne Zgromadzenie Członków,2.  Zarząd,3.  Komisja Rewizyjna.

§ 26

Kadencja władz:a)       kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;b)       członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 27 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 28 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,2)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

§ 29 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 30 

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31 

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

 § 32 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

  § 33

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1.       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,2.       uchwalanie zmian statutu,3.       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,4.       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,5.       rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,6.       uchwalanie budżetu,7.       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na        rzecz Stowarzyszenia,8.       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,9.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,10.   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,11.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,12.   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,13.   podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

§ 34 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 § 35 

Zarząd składa się z co najmniej 5 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa, których Zarząd wybiera   spośród swoich członków. 

§ 36 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 § 37 

Do kompetencji Zarządu należą:1.      realizacja celów Stowarzyszenia,2.      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,3.      sporządzanie planów pracy i budżetu,4.      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,5.      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,6.      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,7.      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,8.      przyjmowanie i skreślanie członków. 

§ 38 

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 39 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)      pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,b)      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,c)      otrzymywać z tytułu członkostwa w komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:1.      kontrolowanie działalności Zarządu,2.      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,3.      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,4.      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,5.      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 41 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

ROZDZIAŁ V

MAJ¡TEK  I  FUNDUSZE 

§ 42 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:1.  ze składek członkowskich,2.  darowizn, spadków, zapisów,3.  dotacji i ofiarności publicznej. 

§ 43 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

§ 44 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 45 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 § 46 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

  ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 47 

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 48 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 § 49 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.