Przemoc w rodzinie - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Przemoc w rodzinie

CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE? To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prowadzi dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Wielu ludziom – przeważnie kobietomi dzieciom – zdarza się być maltretowanym, bitym, wykorzystywanym w rozmaitysposób. Nie oznacza to, że wśród mężczyzn nie ma ofiar przemocy w rodzinie.Człowiek staje się ofiarą w wyniku niemożności chronienia siebie i swoichinteresów przed naruszeniem przez drugą osobę mającą nad nim przewagę. To niehańba, lecz na pewno boli i powoduj cierpienie. Czasem bardzo trudno jestsamemu sobie z taką sytuacją poradzić. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Prawienikt nie wie, jak zareagować, kiedy ukochany partner zaczyna stosować przemocwobec swoich bliskich

Nic nie usprawiedliwia przemocy!!!

Przemoc w rodzinie jestprzestępstwem. Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest zapóźno, aby powiedzieć NIE! Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszymkrokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by sięwstydzić. Nikt nie ma prawa Cię bić ani poniżać! Masz prawo do godnego ibezpiecznego życia!

 

FORMY PRZEMOCY

 

RODZAJE PRZEMOCY

FORMY PRZEMOCY

 

PRZEMOC

FIZYCZNA

Popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb itp.

PRZEMOC

SEKSUALNA

Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA I ZANIEDBANIE

Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i uniemożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną itp

GDZIE MOŻNA SZUKAĆ POMOCY

 POLICJA

Policja ustawowo zobowiązana jest dopodjęcia stosownych kroków, aby móc czuć sie bezpiecznie w swoim domu.

 

Skuteczna interwencja polega nazatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, abypolicjanci wypełnili Niebieską Kartę. Policja powinna poinformować, w jakisposób możne pomóc oraz podać adresy instytucji pomagających ofiarom przemocydomowej.

 

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZPRAWO DO:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

PROKURATURA:

Zawiadom o popełnieniu przestępstwaprokuraturę lub policję.

W przypadku uzasadnionegopodejrzenia, że popełniono przestępstwo, prokuratura wspólnie z policją maobowiązek:

 • wszczęcia postępowania przygotowawczego w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosowania środka zapobiegawczego wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Złożenie sprawy karnej jestbezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

 • zaświadczenie lekarskie (obdukcje oraz wizyty u lekarza)
 • lista świadków – zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków)
 • interwencje policji

W zależności od oceny zebranegomateriału dowodowego postępowania może zakończyć się skierowaniem aktuoskarżenia do sądu, umorzenia dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

 

W Polsce powstaje coraz więcej organizacjipomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno o zasięgu lokalnym, jak iogólnopolskim.

> Informacji o działalnościlokalnych organizacji pozarządowych można szukać w swojej gminie, w przychodni,poradni, szkole, komisariacie oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocyw Rodzinie (tel. 0 - 801 12 00 02; 0 –22 666 00 60).

 

> Gdy aktom przemocy towarzyszypicie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemówalkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać partnera na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

> Jeśli potrzebujesz pomocymaterialnej, pierwsze kroki powinnaś skierować do ośrodka pomocy społecznej.Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinomprzezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom iosobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni. Aby skorzystać z pomocyośrodka, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

 

Pracownik socjalny powinien:

 • udzielić informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • udzielić pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych
 • udzielić pomocy rzeczowej, np. w postaci odzieży, żywności
 • wskazać placówki zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwrócić się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji.

 

PORADY PRAWNE

Prawo ściga sprawców przestępstwprzeciwko osobom bliskim na podstawie następujących artykułów:

 • art. 207 § 1 kk. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
 • art. 191 § 1 kk. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 • art. 197 § 1 kk. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
 • art. 209 § 1 kk. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nałożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2

Znęcanie się nad rodziną (fizycznielub psychicznie) jest przestępstwem ściganym z urzędu. Oznacza to, że należyzłożyć zawiadomienie, by policja lub prokurator rozpoczęli postępowanieprzygotowawcze w tej sprawie. Zawiadomienie nie musi składać sama osobazainteresowana, ale każdy, kto wie o popełnionym przestępstwie (członekrodziny, sąsiad).

 

PRAWO CHRONI CIEBIE PRZED PRZEMOC¡!

 

SZUKAJ POMOCY!

 

NIE JESTEŚ SAM!