Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia-jeden cel - Programy Prewencyjne - KPP Ostrzeszów

Programy Prewencyjne

Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia-jeden cel

Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Ostrzeszowie, a przedstawicielami władz samorządowych w ramach programu prewencji kryminalnej "Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia - jeden cel".

W budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (14.01.2015r.) odbyło się uroczyste podpisanie programu prewencji kryminalnej pod nazwą "Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia - jeden cel".

 

Programrealizowany będzie na terenie całego powiatu ostrzeszowskiego, stąddo współpracy zaproszono przedstawicieli władz samorządowych,którzy zdeklarowali się do czynnego udziału w przedsięwzięciu.

Listintencyjny - deklaracji współpracy podpisały niżej wymienioneosoby:

- Z ramienia StarostwaPowiatu Ostrzeszowskiego - członek Zarządu Powiatu pani ZofiaWitkowska, która jednocześnie jest Zastępcą PrezesaStowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie

- Zastępca BurmistrzaMiasta i Gminy Ostrzeszów: pan Paweł Uścinowicz

- Burmistrz Miasta i GminyMikstat: pan Henryk Zieliński

- Burmistrz Miasta i GminyGrabów nad Prosną: pan Zenon Cegła

- Wójt Gminy Doruchów:pan Józef Wilkosz

- Wójt Gminy Kobyla Góra:pan Wiesław Berski

- Wójt Gminy Kraszewice:pan Paweł Koprowski

- Wójt Gminy Czajków:pan Henryk Plichta

W uroczystym podpisaniulistu intencyjnego uczestniczył również przedstawicielWielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu:Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Piotr Mania, który wswojej wypowiedzi pogratulował pomysłu oraz życzył sukcesuw realizacji programu.

W tak szybkimtempie,w jakim przekształca się otaczającanas rzeczywistośćwidzimy to wszyscy.

Pojawiające się zmianydotykają każdą grupę społeczną, zarówno dzieci i młodzież,osoby dorosłe, jak i seniorów. Każda zmiana wprowadza w naszeżycie coś nowego, świeżego, dobrego, ale i również pewnezagrożenia, niepewność, co z kolei wpływa to na poczuciebezpieczeństwa. Także poczucie bezpieczeństwa mieszkańcówpowiatu ostrzeszowskiego.

Program prewencji kryminalnej”Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia jeden cel”, jak już samanazwa wskazuje ukierunkowany jest na dwie grupy społeczne, tj. namłodzież i na seniorów.


CELEI ZAŁOŻENIA PROGRAMU DLA SENIORÓW


1) podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowychzachowań w sytuacji zagrożenia - na ich własne bezpieczeństwo.

2) wzrost rozpoznania poprzez uświadamianie konieczności zgłaszaniazdarzeń z udziałem osób starszych i mobilizowanie tej grupydocelowej do informowania Policji o sytuacjach przestępczych z ichudziałem.

3) stworzenie koalicji zrzeszającej organy rządowej administracjizespolonej, służb społecznych oraz organizacji pozarządowych –działających kompleksowo na rzecz osób starszych.

4) poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych na obszarzewojewództwa wielkopolskiego,

5) podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności senioróww kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie,

6) zapoznanie w/w osób ze skutecznymi metodami zapobieganiaprzestępstwom i wykroczeniom najbardziej uciążliwym społeczniem.in. takim jak oszustwa, kradzieże mienia, przemoc domowa,

7) aktywizacja osób w podeszłym wieku do działań w zakresieskutecznej pomocy sąsiedzkiej pozostałym mieszkańcom kamienicy,bloku, ulicy, osiedla,

8) zapoznanie uczestników spotkań ze specyfiką pracy urzędnikówpaństwowych oraz pracowników instytucji usługowych, a takżezagrożeniami płynącymi z nieumiejętności rozpoznawaniacharakterystycznych dla tych grup zawodowych cech identyfikujących,

9) podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresieniebezpieczeństw płynących z nieumiejętnego rozpoznawaniazagrożeń pożarowych, bagatelizowania podstawowych zasad higienyżywienia oraz prawidłowego leczenia farmakologicznego,

10) propagowanie wiedzy dotyczącej rozpowszechniania wiadomości zzakresu bezpieczeństwa w handlu, a w szczególności edukacja wkierunku informowania o prawie do odstąpienia od umowy,

11) rozpoznanie pozostałych kwestii problemowych dotykających grupęosób starszych.

CELEPROGRAMU DLA MŁODZIEŻY

Naczelnym celem działańjest zaktywizowanie i zintegrowanie wspólnie prowadzonychprzedsięwzięć skierowanych głównie na ochronę dzieci imłodzieży przed negatywnymi zachowaniami

Do podstawowych zadańnależy:

  1. Podjęcie skutecznych działań prewencyjnych,
  2. Tworzenie punktów konsultacyjnych,
  3. Zmniejszenie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
  4. Zapewnienie społecznego poparcia i udziału rodziców w programie,
  5. Likwidacja skutków zjawiska wagarowania,
  6. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W programie prewencyjnym zaplanowano na każdy miesiąc w 2015r. spotkania z poszczególną grupą wiekową. Policjanci oraz przedstawiciele instytucji zaproszonych do współpracy, będą docierać do wszystkich gmin naszego powiatu by spotkać się z ich mieszkańcami. Zaplanowano wspólne działania, prelekcje, turnieje sportowe i kulturalne, tak aby każde pokolenie mogło w nich uczestniczyć.

Powyższa koncepcja zostanie również objęta debatą społeczną ukierunkowaną na tę grupę wiekową, w trakcie której seniorzy i młodzież bardziej się poznają i zrozumieją.