PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI - CZ. 2 - PRZEPISY - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI - CZ. 2 - PRZEPISY

Od 19 marca br., na terenie całego województwa rozpocznie się akcja pn. PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI. Dzisiaj prezentujemy i przypominamy o aktualnie obowiązujących przepisach regulujących dozwolone prędkości na polskich drogach.

Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t
        (DMC – dopuszczalna masa całkowita)

Obszar niezabudowany

 • Autostrada                                                                                140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                      120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                                   100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę            100 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                            90 km/h

Obszar zabudowany

 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                                     50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                                     60 km/h

Strefa zamieszkania                                                                                   20 km/h

Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (z przyczepą, naczepą)

Obszar niezabudowany

 • Autostrada                                                                                          80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                                80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                                             80 km/h

Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę                               80 km/h
Droga jednojezdniowa                                                                              70 km/h

Obszar zabudowany

 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                                   50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                                   60 km/h

Strefa zamieszkania                                                                                  20 km/h

Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5
Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Obszar niezabudowany

 • Autostrada                                                                                       100 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                             100 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                                          100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę                   100 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                                  90 km/h

Obszar zabudowany

 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                                 50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                                 60 km/h

Strefa zamieszkania                                                                               20 km/h

 

 

UWAGA!
Powyższe tabele przedstawiają dopuszczalne - maksymalne dopuszczalne prędkości jazdy w oparciu o art. 20 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru i drogi, po której się porusza.

 


PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA.

Należy pamiętać, że kierowca nie ma obowiązku poruszania się z dopuszczalną, maksymalną prędkością, lecz z prędkością bezpieczną, która w zależności od warunków może być niższa niż prędkość dopuszczalna.
Prędkość bezpieczną ustawodawca określił w art. 19 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:


Prędkość i hamowanie
Art. 19.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości al-bo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.
4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem;
2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.
5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za po-mocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.”

O prędkości bezpiecznej decyduje sam kierowca.
Prędkość określona administracyjnie przez zarządcę drogi nie zawsze jest prędkością bezpieczną. To kierowca musi uwzględnić podczas jazdy szereg czynników, takich jak: warunki atmosferyczne (opady deszczu lub śniegu, oblodzenie jezdni, mgła, …), ukształtowanie drogi (zakręty, podjazdy, zjazdy …), stan nawierzchni (koleiny, ubytki w jezdni, oznakowanie poziome, …), porę doby, swój stan psychofizyczny (zmęczenie, stany chorobowe, wiek, …) i inne niewymienione czynniki mające wpływ na bezpieczne kierowanie pojazdem. Warto zauważyć, że jazda ze zbyt małą prędkością, uwzględniając warunki panujące na drodze może być niebezpieczna i nie spełniać wymagań prędkości bezpiecznej, w tym wypadku można mówić o utrudnianiu lub tamowaniu ruchu.

 

ZNAKI DROGOWE DOT. PRĘDKOŚCI.

Znaki związane z ograniczaniem prędkości.

Organ zarządzający ruchem drogowym może za pomocą znaków drogowych zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną dopuszczalną prędkość jazdy na drodze lub w obszarze, np. na terenie całej miejscowości lub w określonej strefie. Każdorazowe ograniczenie prędkości jazdy podyktowane jest względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
                              

           
     B-33                     B-34                   B-42


Znak B-33 „ograniczenie prędkości” – oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Znak B-33 może być wcześniej odwołany znakiem B-34 „koniec ograniczenia prędkości”, znakiem B-42 "koniec zakazów" lub zmieniony innym znakiem B-33, znakiem B-43 "Strefa ograniczonej prędkości", tablicą "obszar zabudowany" i "koniec obszaru zabudowanego" lub znakiem D-40 "strefa zamieszkania".

 

Tabliczka T-23a umieszczona pod znakiem B-33 wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce, w tym przypadku motocykla. Tabliczka może wskazywać inny pojazd, na przykład samochód ciężarowy, zespół pojazdów z przyczepą kempingową, autobus i inne.

 

                 

             B-43                            B-44


Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości”. Prędkości ograniczonej tym znakiem nie odwołują skrzyżowania, a jedynie znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” umieszczony przy wyjeździe z takiej strefy. Jeżeli prędkość ograniczona tym znakiem jest mniejsza lub równa 30 km/h, to progi zwalniające lub inne urządzenia wymuszające wolną jazdę mogą nie być oznaczone dodatkowymi znakami.


   

                

                  D-42                                                          D-43

Znak D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wewnątrz obszaru zabudowanego obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości do 50 km/h lub 60 km/h w zależności od pory doby. Na terenie obszaru zabudowanego prędkość dopuszczalna może być zmieniona za pomocą znaku B-33.
UWAGA!
Jeżeli znak B-33 w obszarze zabudowanym określa prędkość większą niż 50 km/h, to podwyższenie dopuszczalnej prędkości jazdy dotyczy tylko samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, a nie dotyczy zespołu pojazdów z przyczepą i innych pojazdów, wymienionych w § 27 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

           

                     
(w takim przypadku ograniczenie prędkości do 50 km/h obowiązuje przez całą dobę)

 


Znak zakazu (np. B-33) umieszczony pod znakiem D-42 (obszar zabudowany) oznacza, że znak obowiązuje do znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego), z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

 

              

            D-40                                               D-41

 

Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości do 20 km/h.

 

                 

          C-14                                 C-15


Znak C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczą km/h, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

      

                

       D-6                              D-6a

Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 albo D-6a jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających