Quady - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

kladSzacuje się, że w Polsce jest około 60 tysięcy quadów. Są to dane przybliżone, ponieważ wiele tych pojazdów nie jest zarejestrowanych. Użytkownicy qadów naruszają wiele przepisów drogowych, ubezpieczeniowych czy kodeksu wykroczeń.

/źródło: miesięcznik „Policja”/

 

REJESTRACJA

Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjną, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania.

 

UBEZPIECZENIE

Zgodnie z zapisem ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U. z 2003r. nr 124, poz. 1152 z późn.zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu  rejestracji pojazdu  (art. 29 ust. 1 ustawy). W sytuacji,  gdy pojazd nie jest zarejestrowany, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. Ustawodawca nie rozróżnia wprowadzenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej i niepublicznej. Jako wprowadzenie pojazdu do ruchu rozumie się – wprowadzenie pojazdu na drogę, rozumianą zgodnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

 

KIERUJ¡CY POJAZDEM

 Posiadanie uprawnień kategorii B pozwala na kierowanie trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg. Jeżeli quad będzie zarejestrowany jako motorower, osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat, nie musi posiadać uprawnień pokierowania motorowerem, jednakże osoba w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowerową. Kierujący pojazdem samochodowym czterokołowym zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do korzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolniczego, z pełnymi konsekwencjami, np. zakaz ruchu po drodze ekspresowej, do konieczności doposażenia pojazdu, np. w trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd wolny, dwa boczne lusterka, gaśnicę itp.

Ponadto zgodnie z art. 96 par. 1 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd nie przestrzega zawartych w tym artykule punktów od 1 do 6 podlega karze grzywny.

Tak więc również na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez ich pociechy.

 

 

KIEROWANIE PRZEZ DZIECI

Dziecko w wieku do lat 10 na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej.  Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest dostatecznie sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem.

/źródło: miesięcznik „Policja”/