Działania "PRĘDKOŚĆ" na drogach powiatu - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Działania "PRĘDKOŚĆ" na drogach powiatu

W okresie od 14-16 lipca br. na terenie województwa wielkopolskiego trwają działania pod kryptonimem"PRĘDKOŚĆ". W trakcie działań policjanci pełniący służbę na drogach powiatu ostrzeszowskiego kontrolować będą kierujących pojazdami stosując zasadę "ZERO TOLERANCJI". Służba pełniona będzie w ramach stałych punktów kontroli oraz posterunków kaskadowych. Celem działań jest wyeliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego mających wpływ na zdarzenia zaistniałe na drogach. Apelując o ostrożność i rozwagę przedstawiamy poniżej wybrane przepisy dotyczące ruchu pojazdów oraz zatrzymywania praw jazdy.

Prawo o ruchu drogowym

(wybrane zagadnienia)

 

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Art. 20.

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

 • samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

  • na autostradzie – 140 km/h,

  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

  • na pozostałych drogach – 90 km/h;

 • zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

  • na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

  • na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

(...)

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

 • ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

 • motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

Zatrzymywanie praw jazdy

Art.135

1. Policjant: (…)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.