Od jutra trzydniowe działania "PRĘDKOŚĆ" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Od jutra trzydniowe działania "PRĘDKOŚĆ"

W okresie od 11-13 maja br. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone działania pod kryptonimem"PRĘDKOŚĆ". W tych dniach na drogach powiatu ostrzeszowskiego możemy spodziewać się wzmożonych patroli policyjnych.

W dniach 11-13 maja 2018 roku na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone wzmożone działania, których celem jest wyeliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego mających wpływ na zdarzenia zaistniałe na drogach.

W tych dniach możemy spodziewać się działań zarówno w ramach statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń. Czynności kontrolno-prewencyjne będą zintensyfikowane każdego dnia na I i II zmianie.

Warto również podkreślić, że jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Czynnikami, które mają wpływ na przekraczanie dopuszczalnych prędkości jest m. in. brawura, pośpiech, jak również chęć zaimponowania innym kierowcom lub pasażerom, których przewozimy swoimi pojazdami.

Pojawiające się w mediach kampanie społeczne oraz prowadzone przez policję, wśród użykowników dróg oraz w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu ostrzeszowskiego, działania profilaktyczne, mają  na celu kształtowanie świadomości oraz zachęcenie odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie obowiązujących limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu czy warunków atmosferycznych panujących na drodze.

Apelując o ostrożność i rozwagę przedstawiamy poniżej wybrane przepisy dotyczące ruchu pojazdów oraz zatrzymywania praw jazdy.ukierunkowane na ujawnienie kierujących, którzy nie stosują się do przepisów drogowych w zakresie prędkości jazdy.

Prawo o ruchu drogowym

(wybrane zagadnienia)

 

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 3 - prędkość i hamowanie

Art. 20.

1. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

 • samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

  • na autostradzie – 140 km/h,

  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

  • na pozostałych drogach – 90 km/h;

 • zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

  • na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

  • na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

(...)

6. prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

 • ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

 • motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

Zatrzymywanie praw jazdy

Art.135

1. Policjant: (…)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk